T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 20.000ha r?ng ng?p m?n. V?i Dragon Ocean Đ? S?n, Vi?t Nam t?o ra m?t góc nhìn hoàn toàn m?i trong du l?ch, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i v?a đ?p v?a đa d?ng v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? chuy?n mình c?a du l?ch Đ? S?n. Là khu du l?ch qu?c t? v?i quy mô h?n 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí lý t??ng, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi. Bãi bi?n nhân t?o c?a nó tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. Dragon Ocean Đ? S?n là tên c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t?, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP HCM. H?i Phòng. V?i t?ng di?n tích lên đ?n 480ha, khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n b?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? phát tri?n m?t s?n ph?m sáng t?o. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá và đ?y ti?m năng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS