T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Là khu ph?c h?p ngh? d??ng hoàn toàn m?i t?o nên đi?m đ?n qu?c t? t?i Vi?t Nam, Dragon Ocean Đ? S?n mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n là thiên đ??ng quy?n rũ đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và có 480 ha đ?t khai hoang hoàn toàn đáp ?ng m?i tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Không còn nghi ng? gì n?a, đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n chính là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài 1km và r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. D? án do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t? v?i tên g?i Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n có di?n tích đ?t 480 ha h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS