Dream City Vinhomes là đ?i đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i đa d?ng s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i, d?ch v? t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr? và huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. T?i RVNG Dream City Văn Giang, quy mô h?n 4454 ha đ??c phát tri?n v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng và bi?n ??c m? s? h?u nhà t?i Hà N?i, H?ng Yên thành hi?n th?c. Khu đô th? này đã t?o nên m?t thành ph? hi?n đ?i, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore mà cũng văn minh. Ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và chu?i căn h? cao c?p. Vingroup, ch? đ?u t? v?i nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t đã xây d?ng nên nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t v? Khu đô th? dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0379417376 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS