SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng đ? l?n h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? FAN d?ng bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? lau chùi và thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t b?c nh?t th? gi?i. Đi?m đ?c bi?t c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán th? nh?t ch? chi tiêu MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? và I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong th?i gi? t?i ch? đ?u t? chi tiêu liên t?c ra m?t tòa căn h? th? 3 v?i tên g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính & có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1674237&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://dostoyanieplaneti.ru//index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3291896 http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/imperiasmarttaymo1


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:48:06 (6d)