KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh báo giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, & cũng chính là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? Công ty KN Cam Ranh đã & đang ti?n hành h?t công s?c đ? ki?n t?o nên m?t c?ng đ?ng KN mang th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh. Đ??c xem là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có quy mô l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng cây s?n Khu V?c. V?i t?ng qu? đ?t lên t?i h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đ??c thành l?p & tri?n khai trong d? án đc ví von nh? thiên đ??ng này. Cùng v?i h?n 20 nh?ng d? án l?n nh? đc phân khu c? th?, KN Paradise đ??c đánh giá là d? án T?t và Đáng chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.
 
 Kn Paradise t? hào r?ng là d? án duy nh?t chi?m h?u riêng sân Golf Link đ??c đích thân danh th? làng Golf là Greg Norman ki?n thi?t, v?i t?ng di?n tích sân Golf lên t?i g?n 90 heta ch? m?t phía bên trên bán đ?o xinh đ?p này.
 
 T?ng th? sân golf đ??c chi ph?i b?i nh?ng đ?n cát tr?ng tinh t??m, cùng s?c đ?p ngo?n m?c t?i t? các đ??ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n đ?p nh?t bãi dài.
 
 Sân c? Zoysia đ??c c?t t?a c?n th?n & c?n th?n t?i t?ng chi ti?t d?c theo cung đ??ng n?i khu, t?o đ? t??ng ph?n tuy?t đ?i gi?a làng cát tr?ng, đ??ng b? bi?n v?i làn n??c xanh bi?t.
 
 L?i ki?n thi?t c?a KN Golf Link tri?u t?p vào các đ?a hình lên xu?ng v?i đ??ng nét t? nhiên nh?t. Cùng v?i chính là nh?ng thách th?c đ?n t? t?c đ? gió t? bi?n th?i vào, khi?n vi?c đo?t đc sân golf này càng tr? nên thú v?, kì di?u v?i nh?ng l? golf ? ch? đ?ng càng t?t.
 
 Đ?n v? th?ng tr? sân golf là IMG, bán m?t ch?t l??ng 5 sao theo tiêu chu?n Qu?c t?.
 
 Cách thành ph? Nha Trang h?n 10 km, Bãi Dài hi?n là vùng bi?n đ??c đánh b?ng giá xinh đ?p và còn đôi nét mang s? hoang s? c?a thiên nhiên còn hi?n h?u t?i Khánh Hòa. Là ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhiêu ngh? s? n?i đây.
 
 M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh và các phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án quy mô, & cũng đó là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã và đang tri?n khai h?t s?c l?c lao đ?ng đ? ki?n t?o nên m?t c?ng đ?ng KN mang Brand Name n??c ngoài & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh.
 
 Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t gi? đây c?a b?t đ?ng s?n Khu V?c.
 
 
 Đ??c xem nh? là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có lo?i hình 800HA l?n nh?t gi? đây c?a b?t đ?ng cây s?n khu v?c.
 
 V?i t?ng qu? đ?t lên t?i h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đc thành l?p và tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đ??ng kính tr?ng này.
 
 Cùng v?i h?n 20 nh?ng d? án l?n nh? đ??c phân khu ví d?, KN Paradise đ??c đánh giá là d? án T?t & Đáng chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.
https://www.quora.com/profile/Knparadise| 
https://bookme.name/knparadisez| 
https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/| 
https://www.behance.net/knparadise2| 
https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/| 
https://sketchfab.com/knparadiseland| 
https://www.producthunt.com/@knparadise| 
https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188| 
https://soundcloud.com/knparadiseland| 
https://linktr.ee/knparadise|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS